Obchodní podmínky pro zájemce o aktivity

I. Obchodní podmínky pro zájemce o kroužky a tábory inzerované na www.krouzkyatabory.cz

1. Obecná ustanovení

1.1 Provozovatelem portálu krouzkyatabory.cz je společnost Clubs & Camps s.r.o., IČ: 04490738, se sídlem České mládeže 1096, 460 06  Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 247580 (dále jen „provozovatel").

1.2 Tyto obchodní podmínky pro zájemce o kroužky a/nebo tábory (dále jen „zájemce“) jsou účinné a platné od 25. 05. 2018.

1.3 Součástí obchodních podmínek jsou ceníky provozovatele, pokud jsou na portálu provozovatele spolu s obchodními podmínkami publikovány.  

1.4 Obchodní podmínky se vztahují na veškerou poptávku učiněnou třetími osobami (zájemci) na portálu www.krouzkyatabory.cz.

1.5 Tyto obchodní podmínky jsou zájemci přístupné na portálu www.krouzkyatabory.cz. Zájemci doporučujeme obchodní podmínky vytisknout a zajistit si tak formu pro archivaci obchodních podmínek.

1.6 Zájemce bere na vědomí, že provozovatel je zprostředkovatelem vztahu mezi zájemcem o kroužek a/nebo tábor na straně jedné a inzerentem (poskytovatelem) kroužků a táborů na straně druhé. Provozovatel portálu www.krouzkyatabory.cz není poskytovatelem a organizátorem kroužků a táborů a za jejich náplň a kvalitu nepřebírá odpovědnost.

2. Změna obchodních podmínek

2.1 Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a případné ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu www.krouzkyatabory.cz, pokud není provozovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti.

2.2 Zájemce je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků e-mailem sdělit provozovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem prokazatelného doručení výpovědi provozovateli, jinak se stává pro smluvní vztah rozhodné aktualizované znění obchodních podmínek od stanoveného data účinnosti.

3. Uzavření smlouvy

3.1 Zasláním poptávky či objednávky kroužku a/nebo tábora prostřednictvím protálu www.krouzkyatabory.cz zájemce žádá provozovatele o zprostředkování kontaktu s inzerentem, uzavírá smlouvu o zprostředkování s provozovatelem a prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně poptávku/objednávku zájemce ve lhůtě tří (3) pracovních dnů odmítnout. V případě odmítnutí poptávky/objednávky ze strany provozovatele platnost a účinnost smlouvy zaniká.

3.2 Uzavřením smlouvy potvrzuje provozovatel zájemci, pokud zájemce vystupuje jako spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy provozovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele, tj. že zájemce má v pozici spotřebitele práva z vadného plnění a právo na mimosoudní řešení sporu, a to následovně

3.2.1        Práva spotřebitele z vadného plnění

(a) Zájemce – spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) písemně u jednatele společnosti, Clubs & Camps s.r.o., IČ: 04490738, se sídlem České mládeže 1096, 460 06  Liberec, na adrese sídla provozovatele. Uplatnění reklamace se řídí ustanoveními § 13 a 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

(b) Provozovatel je povinen reklamaci zájemce přijmout a vydat zájemci písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jakým způsobem zájemce reklamaci požaduje vyřídit; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(c) Jednatel provozovatele nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění vady, pokud se provozovatel se zájemcem nedohodne na delší lhůtě.

(d) Zájemce bere na vědomí, že neúspěch ve věci, pokud není prokazatelně zaviněn hrubým opomenutím, nedbalostí nebo úmyslným jednáním provozovatele, ale pouze právem provozovatele na jednostranném odmítnutí zájemce dle VOP, není důvodem pro uplatnění reklamace ze strany zájemce.

3.2.2 Mimosoudní řešení sporu

(a) Zájemce v postavení spotřebitele má právo v souladu s ust. § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení sporů s provozovatelem, pokud tyto spory vyplývají ze smlouvy mezi provozovatelem a zájemcem.

(b) Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Předpokladem podání návrhu je podle § 20n odst. 2 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele předchozí uplatnění práva, které je předmětem sporu, u provozovatele. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zájemce uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé.

4. Obsah inzerce

4.1 Provozovatel sděluje zájemci, že za obsah inzerce a kvalitu kroužků a táborů je odpovědný jejich poskytovatel (inzerent), nikoli provozovatel portálu www.krouzkyatabory.cz.

4.2 Zájemce může kdykoli upozornit provozovatele na vadný obsah inzerce či jakýkoli rozpor s inzertní politikou zveřejněnou v obchodních podmínkách pro inzerenty na portálu www.krouzkyatabory.cz.  

5. Ostatní

5.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup k portálu www.krouzkyatabory.cz.

5.2 Provozovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu www.krouzkyatabory.cz, neoprávněný přístup k datům zájemce či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů provozovatele. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu www.krouzkyatabory.cz.

5.3 Odchylná ustanovení v případné individuální smlouvě o zprostředkování mezi provozovatelem a zájemcem mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

5.4 Ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, provozovatel informuje zájemce, který je spotřebitelem, že spor, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs.

5.5 Pro soudní spory mezi provozovatelem a zájemcem (který není v pozici spotřebitele) v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla provozovatele.

  

II. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

1.1 Provozovatel je správcem osobních údajů v rozsahu, v jakém mu takové údaje zájemce poskytne v rámci objednávky/poptávky služeb poskytovaných provozovatelem a/nebo v rámci plnění uzavřené smlouvy mezi zájemcem a provozovatelem. V rámci vyplnění objednávky se jedná o údaje o jméně zájemce, jméně a věku nezletilého dítěte, jehož je zájemce zákonným zástupcem, kontaktním e-mailu a telefonním čísle  zájemce.

1.2 Osobní údaje jsou všechny informace, které mohou být přímo či nepřímo (tj. spolu s dalšími údaji) vztaženy k žijící fyzické osobě. Tyto údaje zahrnují například jména, IP adresy a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa a poštovní adresa.

1.3 Provozovatel stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů poskytnutých zájemcem.

1.4 Zpracovávání osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci prováděnou s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, přizpůsobení, pozměnění, použití, uložení, zpřístupnění, blokování nebo zničení.

1.5 Údaje, které o zájemci zpracováváme, budou uloženy po dobu trvání smlouvy a po dobu, po kterou bude trvat zájem zájemce o produkty a služby provozovatele a poté ještě 3 roky. Poté budou osobní údaje smazány.

1.6 Osobní údaje jsou zpracovávány pro potřebu komunikace se zájemcem a pro potřeby plnění smlouvy. Dále provozovatel osobní údaje zpracovává pro potřeby marketingové, tak aby mohl na základě svého oprávněného zájmu zájemci nabízet prostřednictvím e-mailu své produkty a služby. Zasílání takovýchto informací má zájemce možnost odmítnout v každé takové zprávě a pro tento účel pak osobní údaje zájemce již nebude provozovatel nadále zpracovávat.

1.7 Osobní údaje může provozovatel zpřístupnit v případě potřeby a pouze v rozsahu nezbytném kterékoliv společnosti ze skupiny společností Omniveda Group s.r.o. (tzn. společnosti Omniveda Group s.r.o. a všem společnostem s její přímou či zprostředkovanou majetkovou účastí). Osobní údaje může provozovatel rovněž zpřístupnit orgánům veřejné moci v případech stanovených právními předpisy, v případě vyšetřování trestných činů, nebo pokud je jinak povinen zveřejnit takové údaje ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Osobní údaje dále může provozovatel zpřístupnit poskytovateli kroužků a táborů (inzerentovi) pro účely zprostředkování smlouvy mezi zájemcem a inzerentem.

1.8 V souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů má zájemce právo kdykoliv požadovat přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům. Má rovněž právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo požadovat, aby provozovatel ukončil zpracovávání a smazal osobní údaje zájemce, aby provozovatel omezil zpracovávání osobních údajů zájemce, právo uplatnit své právo na přenositelnost údajů a podat námitku proti zpracovávání osobních údajů včetně námitky proti profilování.

1.9 Pokud chce zájemce uplatnit kterékoliv ze svých práv nebo klást dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů provozovatelem, může provozovatele kontaktovat na e-mailové adrese  info@krouzkyatabory.cz, na stránce https://www.krouzkyatabory.cz/gdpr-vyuziti-prava nebo na poštovní adrese České mládeže 1096, 460 06  Liberec.

1.10 Rovněž má zájemce kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

1.11 Provozovatel přijal technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou nutná k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo výmazem.

III. Informace o souborech cookies

Cookie je malý textový soubor, který vzniká při zobrazení webové stránky. Používá se jako nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Soubory cookie jsou důležité pro správné fungování webu. Neukládáme do nich ale žádné citlivé osobní údaje, slouží jen např. pro analýzu návštěvnosti apod.

V nastavení prohlížeče může zájemcenastavit omezení používání cookies nebo jejich úplné vypnutí. Pak ale naše stránky nemusí plně fungovat.

U nás na krouzkyatabory.cz používáme tyto cookies: