Obchodní podmínky

I. Obchodní podmínky pro inzerenty

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují podmínky inzerce na portálu krouzkyatabory.cz.

1.2 Provozovatelem portálu krouzkyatabory.cz je společnost Clubs & Camps s.r.o., IČ: 04490738, se sídlem Velkopřevorské náměstí 629/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 247580 (dále jen "poskytovatel").

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 1. 4. 2017.

1.4 Součástí obchodních podmínek jsou ceníky provozovatele a technické specifikace inzerce, dostupné na portálu krouzkyatabory.cz, pokud ze smlouvy nebo dohody stran nevyplývá jinak.

1.5 Obchodní podmínky se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu krouzkyatabory.cz.

1.6 Tyto obchodní podmínky jsou objednateli přístupné na portálu krouzkyatabory.cz. Objednateli je doporučeno obchodní podmínky vytisknout a zajistit si tak formu pro archivaci obchodních podmínek.

2. Změna obchodních podmínek

2.1 Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu krouzkyatabory.cz, pokud není provozovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti.

2.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků e-mailem sdělit provozovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem prokazatelného doručení výpovědi provozovateli, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění obchodních podmínek od stanoveného data účinnosti.

2.3 Uzavřením smlouvy o inzerci objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

3. Definice

3.1 Inzercí se rozumí sdělení osoby odlišné od poskytovatele, které není vlastním textem provozovatele, šířené na portálu krouzkyatabory.cz ať už za finanční úplatu, jinou úhradu či zdarma. Za inzerci se považují veškerá sdělení třetích osob uvedená v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů nebo služeb objednatele, nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností objednatele (soukromá inzerce).

3.2 Objednatelem se rozumí jakákoliv osoba, která objedná šíření inzerce.

3.3 K šíření inzerce dochází na základě smluv o inzerci.

3.4 Objednatel je oprávněn za účelem objednávání a úhrady inzerce na portálu krouzkyatabory.cz založit klientský účet (dále jen „klientská administrace").

4. Uzavření smlouvy

4.1 Objednatel objedná inzerci ústní (telefonickou) nebo písemnou objednávkou (dopisem, kuponem, e-mailem, faxem, sms, přes klientskou administraci).

4.2 Obsah inzerce musí respektovat zásady dobrých mravů a nesmí porušovat zákony ČR.

4.3 K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky provozovatelem. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.

4.4 Uzavřením smlouvy potvrzuje provozovatel objednateli, který vystupuje jako spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy provozovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.

5. Podmínky objednání a zveřejnění inzerce, obsahová politika

5.1 Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané provozovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel prohlašuje, že fotografie předané k inzerci byly pořízeny se souhlasem zobrazených osob a tyto osoby souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem inzerce. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.

5.2 Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci v následujících případech:

a) inzerce bude v rozporu s obchodními nebo etickými zásadami provozovatele;

b) obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy nebo právy třetích osob;

c) podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.

5.3 Provozovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností provozovatele.

5.4 Odesláním obsahu na krouzkyatabory.cz souhlasíte s dodržováním těchto pokynů a všech ostatních zásad krouzkyatabory.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo odebrat jakýkoli obsah, zcela nebo částečně, který porušuje tyto pokyny nebo obchodní či smluvní podmínky provozovatele, nebo z jakéhokoli jiného důvodu dle vlastního uvážení.

5.5 V případě opakovaných nebo závažných porušení může provozovatel dotyčné účty dočasně pozastavit nebo trvale deaktivovat.

5.6 Objednatel či třetí osoby mohou provozovatele kdykoli upozornit na obsah, který se zdá být v rozporu s touto obsahovou politikou.

5.7 Provozovatel zejména nepovoluje:

 

5.8 Pravdila pro vkládání obrázků

6. Cena inzerce

6.1 Cena inzerce je stanovena ceníky provozovatele, zveřejněnými na portálu krouzkyatabory.cz.

6.2 Společně s cenou inzerce je objednatel povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v platné výši.

6.3 Provozovatel vystaví objednateli daňový doklad vždy po uhrazení ceny inzerce, to znamená po připsání platby na účet provozovatele.

6.4 Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet provozovatele.

6.5 Není-li cena inzerce uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, poskytovatel je oprávněn odmítnout šíření inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, šíření pozastavit, případně od smlouvy o inzerci odstoupit.

7. Ukončení smlouvy

7.1 Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti doručením druhé straně. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených provozovatelem.

8. Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce nebo její části, je provozovatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dní od doručení písemné výzvy provozovatele objednateli. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo provozovatele požadovat náhradu škody v plné výši.

8.2 Jakékoliv peněžité plnění objednatele je provozovatelem použito nejdříve k úhradě úroků z prodlení a poté v následujícím pořadí k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, smluvních pokut objednatele a náhradě škody vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o inzerci uzavřené s objednatelem.

9. Reklamace

9.1 Provozovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit provozovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od prvního šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, provozovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.

9.2 Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si provozovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.

10. Ostatní

10.1 Objednatel dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingové činnosti poskytovatele.  Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a 89/2012 Sb. na dobu trvání účelu zpracování údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán. Objednatel souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení provozovatele na jeho adresu či e-mailovou adresu. Tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán dle instrukcí uvedených v obchodním sdělení nebo písemně na adrese provozovny provozovatele.

10.2 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu krouzkyatabory.cz.

10.3 Provozovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu krouzkyatabory.cz, neoprávněný přístup k datům provozovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů provozovatele. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu krouzkyatabory.cz.

10.4 Odchylná ustanovení ve smlouvě o inzerci mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

10.5 Ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, provozovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, že spor, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs.

10.6 Pro soudní spory mezi provozovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla provozovatele.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme na tomto webu soubory cookie. Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím cookies.