Obchodní podmínky pro inzerenty

I. Obchodní podmínky pro inzerenty

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují podmínky inzerce na portálu krouzkyatabory.cz.

1.2 Provozovatelem portálu krouzkyatabory.cz je společnost Clubs & Camps s.r.o., IČ: 04490738, se sídlem Velkopřevorské náměstí 629/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 247580 (dále jen „provozovatel").

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 25. 05. 2018.

1.4 Součástí obchodních podmínek jsou ceníky provozovatele a technické specifikace inzerce, dostupné na portálu krouzkyatabory.cz, pokud ze smlouvy nebo dohody stran nevyplývá jinak.

1.5 Obchodní podmínky se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu krouzkyatabory.cz.

1.6 Tyto obchodní podmínky jsou objednateli přístupné na portálu krouzkyatabory.cz. Objednateli je doporučeno obchodní podmínky vytisknout a zajistit si tak formu pro archivaci obchodních podmínek.

2. Změna obchodních podmínek

2.1 Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu krouzkyatabory.cz, pokud není provozovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti.

2.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků e-mailem sdělit provozovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem prokazatelného doručení výpovědi provozovateli, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění obchodních podmínek od stanoveného data účinnosti.

2.3 Uzavřením smlouvy o inzerci objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

3. Definice

3.1 Inzercí se rozumí sdělení osoby odlišné od provozovatele, které není vlastním textem provozovatele, šířené na portálu krouzkyatabory.cz ať už za finanční úplatu, jinou úhradu či zdarma. Za inzerci se považují veškerá sdělení třetích osob uvedená v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů nebo služeb objednatele, nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností objednatele (soukromá inzerce).

3.2 Objednatelem se rozumí jakákoliv osoba, která objedná šíření inzerce.

3.3 K šíření inzerce dochází na základě smluv o inzerci.

3.4 Objednatel je oprávněn za účelem objednávání a úhrady inzerce na portálu krouzkyatabory.cz založit klientský účet (dále jen „klientská administrace").

4. Uzavření smlouvy

4.1 Objednatel objedná inzerci ústní (telefonickou) nebo písemnou objednávkou (dopisem, kuponem, e-mailem, faxem, sms, přes klientskou administraci).

4.2 Obsah inzerce musí respektovat zásady dobrých mravů a nesmí porušovat zákony či jiné závazné předpisy platné v České republice.

4.3 K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky provozovatelem. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.

4.4 Uzavřením smlouvy potvrzuje provozovatel objednateli, pokud objednatel vystupuje jako spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy provozovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele, tj. že objednatel má v pozici spotřebitele práva z vadného plnění a právo na mimosoudní řešení sporu, a to následovně

4.4.1  Práva spotřebitele z vadného plnění

(a) Objednatele – spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) písmeně u jednatele společnosti, Clubs & Camps s.r.o., IČ: 04490738, se sídlem Velkopřevorské náměstí 629/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Charlese Peake, na adrese sídla provozovatele. Uplatnění reklamace se řídí ustanoveními § 13 a 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

(b) Provozovatel je povinen reklamaci objednatele přijmout a vydat objednateli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jakým způsobem objednatel reklamaci požaduje vyřídit; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(c) Jednatel provozovatele nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění vady, pokud se provozovatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě.

(d) Objednatel bere na vědomí, že neúspěch ve věci, pokud není prokazatelně zaviněn hrubým opomenutím, nedbalostí nebo úmyslným jednáním provozovatele, ale pouze jeho právem na zamítnutí inzerce dle VOP, není důvodem pro uplatnění reklamace ze strany objednatele.

4.4.2 Mimosoudní řešení sporu

(a) Objednatel v postavení spotřebitele má právo v souladu s ust. § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení sporů s provozovatelem, pokud tyto spory vyplývají ze smlouvy mezi provozovatelem a objednatelem. K řešení spotřebitelského sporu.

(b) Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Předpokladem podání návrhu je podle § 20n odst. 2 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele předchozí uplatnění práva, které je předmětem sporu, u provozovatele. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy objednatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u objednatele poprvé.

5. Podmínky objednání a zveřejnění inzerce, obsahová politika

5.1 Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané provozovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel prohlašuje, že fotografie předané k inzerci byly pořízeny se souhlasem zobrazených osob a tyto osoby souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem inzerce. Objednatel se zavazuje nahradit provozovateli újmu nebo škodu vzniklou provozovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.

5.2 Provozovatel je oprávněn odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci v následujících případech:

a) inzerce bude v rozporu s obchodními nebo etickými zásadami provozovatele;

b) obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy nebo právy třetích osob;

c) podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.

5.3 Provozovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností provozovatele.

5.4 Odesláním obsahu na krouzkyatabory.cz souhlasíte s dodržováním těchto pokynů a všech ostatních zásad krouzkyatabory.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo odebrat jakýkoli obsah, zcela nebo částečně, který porušuje tyto pokyny nebo obchodní či smluvní podmínky provozovatele, nebo z jakéhokoli jiného důvodu dle vlastního uvážení.

5.5 V případě opakovaných nebo závažných porušení může provozovatel dotyčné účty dočasně pozastavit nebo trvale deaktivovat.

5.6 Objednatel či třetí osoby mohou provozovatele kdykoli upozornit na obsah, který se zdá být v rozporu s touto obsahovou politikou.

5.7 Provozovatel zejména nepovoluje:

5.8 Pravidla pro vkládání obrázků

6. Cena inzerce

6.1 Cena inzerce je stanovena ceníky provozovatele, zveřejněnými na portálu krouzkyatabory.cz.

6.2 Společně s cenou inzerce je objednatel povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v platné výši.

6.3 Provozovatel vystaví objednateli daňový doklad vždy po uhrazení ceny inzerce, to znamená po připsání platby na účet provozovatele.

6.4 Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet provozovatele.

6.5 Není-li cena inzerce uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, poskytovatel je oprávněn odmítnout šíření inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, šíření pozastavit, případně od smlouvy o inzerci odstoupit.

7. Ukončení smlouvy

7.1 Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti doručením druhé straně. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených provozovatelem.

8. Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce nebo její části, je provozovatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dní od doručení písemné výzvy provozovatele objednateli. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo provozovatele požadovat náhradu škody v plné výši.

8.2 Jakékoliv peněžité plnění objednatele je provozovatelem použito nejdříve k úhradě úroků z prodlení a poté v následujícím pořadí k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, smluvních pokut objednatele a náhradě škody vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o inzerci uzavřené s objednatelem.

9. Reklamace

9.1 Provozovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit provozovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od prvního šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, provozovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.

9.2 Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si provozovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.

10. Ostatní

10.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu krouzkyatabory.cz.

10.2 Provozovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu krouzkyatabory.cz, neoprávněný přístup k datům provozovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů provozovatele. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu krouzkyatabory.cz.

10.3 Odchylná ustanovení ve smlouvě o inzerci mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

10.4 Ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, provozovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, že spor, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs.

10.5 Pro soudní spory mezi provozovatelem a objednatelem (který není v pozici spotřenbitele) v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla provozovatele.

  

II. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

1.1 Provozovatel je správcem osobních údajů v rozsahu, v jakém mu takové údaje objednatel poskytne v rámci objednávky služeb poskytovaných provozovatelem a/nebo v rámci plnění uzavřené smlouvy mezi objednatelem a provozovatelem. V rámci vyplnění objednávky se jedná o údaje o jméně, kontaktním e-mailu a telefonním čísle.

1.2 Osobní údaje jsou všechny informace, které mohou být přímo či nepřímo (tj. spolu s dalšími údaji) vztaženy k žijící fyzické osobě. Tyto údaje zahrnují například jména, IP adresy, vzorce chování a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa a poštovní adresa.

1.3 Provozovatel stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů poskytnutých objednatelem.

1.4 Zpracovávání osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci prováděnou s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, přizpůsobení, pozměnění, použití, uložení, zpřístupnění, blokování nebo zničení.

1.5 Údaje, které o objednateli zpracováváme, budou uloženy po dobu, po kterou bude trvat zájem objednatele o produkty a služby provozovatele a poté ještě 3 roky. V případě, že objednatel uzavře s provozovatelem smlouvu, budou jeho údaje provozovatelem zpracovávány minimálně 3 roky po ukončení poskytnutí služby. Poté budou osobní údaje smazány.

1.6 Osobní údaje jsou zpracovávány pro potřebu komunikace s objednatelem a pro potřeby plnění smlouvy. Dále provozovatel osobní údaje zpracovává pro potřeby marketingové, tak aby mohl na základě svého oprávněného zájmu objednateli nabízet prostřednictvím e-mailu své produkty a služby. Zasílání takovýchto informací má objednatel možnost odmítnout v každé takové zprávě a pro tento účel pak osobní údaje objednatele již nebude provozovatel nadále zpracovávat.

1.7 Osobní údaje může provozovatel zpřístupnit v případě potřeby a pouze v rozsahu nezbytném kterékoliv společnosti ze skupiny společností Omniveda Group s.r.o. (tzn. společnosti Omniveda Group s.r.o. a všem společnostem s její přímou či zprostředkovanou majetkovou účastí). Osobní údaje může provozovatel rovněž zpřístupnit orgánům veřejné moci v případech stanovených právními předpisy, v případě vyšetřování trestných činů, nebo pokud je jinak povinen zveřejnit takové údaje ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
 

1.8 V souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů má objednatel právo kdykoliv požadovat přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Má rovněž právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo požadovat, aby provozovatel ukončil zpracovávání a smazal osobní údaje objednatele, aby provozovatel omezil zpracovávání osobních údajů objednatele, právo uplatnit své právo na přenositelnost údajů a podat námitku proti zpracovávání osobních údajů včetně námitky proti profilování.

1.9 Pokud chce objednatel uplatnit kterékoliv ze svých práv nebo klást dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů provozovatelem, může provozovatele kontaktovat na e-mailové adrese info@krouzkyatabory.cz, na stránce https://www.krouzkyatabory.cz/gdpr-vyuziti-prava nebo na poštovní adrese Velkopřevorské náměstí 7, 118 00 Praha 1.

1.10 Rovněž má objednatel kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

1.11 Provozovatel přijal technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou nutná k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo výmazem.

III. Informace o souborech cookies

Cookie je malý textový soubor, který vzniká při zobrazení webové stránky. Používá se jako nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Soubory cookie jsou důležité pro správné fungování webu. Neukládáme do nich ale žádné citlivé osobní údaje, slouží jen např. pro analýzu návštěvnosti apod.

V nastavení prohlížeče může objednatel nastavit omezení používání cookies nebo jejich úplné vypnutí. Pak ale naše stránky nemusí plně fungovat.

U nás na krouzkyatabory.cz používáme tyto cookies: