Hlavní činností ICM Jindřichův Hradec z.s. je pravidelná celoroční činnost v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží, formální i neformální vzdělávání mládeže i dospělých občanů ČR a EU, informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti a volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Akreditované Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci poskytuje komplexní a aktuální informace z různých oblastí života mladých lidí nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale také na základě jejich požadavků a potřeb, způsobem přiměřeným jejich věku a možnostem. Informace odpovídají zásadám Evropské charty informací pro mládež. Naše ICM je akreditované pracoviště MŠMT a je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 42 ICM. Tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež.
Na evropské úrovni jsme součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě.
Akreditace Evropské dobrovolné služby /hostitelská, vysílající, koordinující organizace/ - v rámci EVS hostíme dobrovolníky ze Španělska.
Evropský vzdělávací program ERASMUS+ - účast, příprava a realizace projektů. Erasmus+ je vzdělávací program, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi. Jeho cílem je podnítit smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání.
Podporujeme participaci mládeže aktivitami, které posilují zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a děti a mládež podporují k jejich aktivní účasti na společenském dění.

Nabídka kroužků a kurzů ICM Jindřichův Hradec z.s.

Nabídka táborů ICM Jindřichův Hradec z.s.